Промотиране на равенството (Наръчник на Международната организация на труда)

Този наръчник предоставя информация на работодателите, работниците и техните организации за това как да насърчават и ценят етническото разнообразие на работното място чрез разработване, прилагане и мониторинг на политики на етническо многообразие на работното място.

Наръчникът очертава рамка, която може да бъде адаптирана към националната среда, както и навсякъде, където този подход е приложим.

Промотиране на равенството (Наръчник на Световната организация на труда)