В следващия епизод от срещите на „Многообразието работи“ се прехвърляме онлайн, за да изследваме примера от глобалната криза Covid-19 като отправна точка и да поставим отново акцент върху недостатъчната представеност на жените при вземането на важни решения, както и върху важността на политиките за многообразие по отношение на половете. 

Настоящата световна криза с Covid-19 показа в колко много аспекти, държавите и светът са неустойчиви и уязвими.

В тези времена на несигурност станахме свидетели на невероятни примери за женско лидерство. Германия, Нова Зеландия, Тайван, Исландия, Финландия, Норвегия и Дания – страни с най-нисък брой случаи и смърт от коронавирус и най-последователните политики в отговор на пандемията.. Всички те имат жени лидери. Подходите, предприети от тях, досега избягват реториката и формата на милитаристичен отговор. Вместо това те изложиха стратегии, базирани на комуникация, която е прозрачна и съобразена с тяхното население. Тези лидери не само проявиха солидарност в своите изказвания, но и се оказаха внимателни и хуманни в своите действия. Ясно се откроиха разликите в стиловете на лидерство. Пандемията разкри силните страни на подходите, които са предприети предимно от жени лидери, както и недостатъците на реакциите, предприети от някои мъже лидери. Подходите на жените лидери бяха ефективни и реалистични, като се съсредоточиха върху това да вървят пред събитията и да показват състрадание, без да омаловажават реалността на кризата. 

В същото време много мъже лидери останаха приковани повече към реториката, вместо към реалността. Най-често избраният от тях подход се характеризира със символиката на войната и битката. Например, в отговор на пандемията, причинена от глобалното разпространение на коронавирус, много мъже лидери обявиха “война” на пандемията и говориха за “героизъм” и “саможертва”, сякаш вирус може да бъде преодолян само чрез смелост; чуваме, че участваме в “битка”, че медицинския персонал е на “фронтовата линия” срещу “невидим враг” и пр. Този подход има тенденция да подбужда както страх, така и несигурност – което доведе най-вече до… презапасяване с консерви и тоалетна хартия. 

Днес няма държава в света, която да може да каже, че е постигнала равенство между половете. Само между 2019 г. и 2020 г. добавихме още 55 години нужни за постигането на икономическо равенство между двата пола и от което ни делят вече 257 години. 

Същевременно все повече данни подкрепят извода, че равенството между половете е ключът към успеха в световен мащаб.

Лектори в събитието ще бъдат:

Анке ден Оуден, генерален мениджър за 24 страни в Централна и Източна Европа и Централна Азия, Майкрософт

Анке ден Оуден се грижи за всички аспекти на бизнеса в държавите и като ръководител на повече от 200 служители има доказан управленски мениджмънт и над 20-годишен опит, стимулиращ растежа на продажбите и бизнес трансформацията в технологичната индустрия. Преди това Анке е била старши директор CDS за Русия, отговаря за разрастването на продажбите на потребителски устройства във времена на политическа и икономическа криза. Кариерата й включва редица мениджърски роли в Microsoft, обхващащи различни сегменти.
Anke е изпълнителен спонсор на различни важни инициативи и стратегически програми, насочен към  подпомагане на равенството на жените в ИТ индустрията; спонсориране и развитие на нови таланти (CEE Microsoft ASPIRE програма, посветена на наемане на студенти и специализанти); изграждане и поддържане на култура на многообразие и приобщаване; популяризиране и обучение на дистанционно лидерство в бордовете чрез технология; изпълнителен коучинг и лидерски умения за мениджъри и т.н.

Мария Бобенриет, изпълнителен директор на Women Win и COO в Win-Win Strategies


В ролята си на изпълнителен директор тя ръководи глобалните операции, програми, партньорства и стратегическото развитие на Women Win от централата на организацията в Амстердам. Чрез позицията си на глобален директор за инвестиции в общностните в Nike през 2007 г., Мария предостави началното финансиране и лична подкрепа за развитието на Women Win, организация, която става глобален лидер за овластяване на момичета и жени, чрез спорта. След това тя е първият председател на Съвета на директорите на организацията , като през 2009 г. се оттегля като заместник изпълнителен директор. Мария има силен професионален и личен опит в международния бизнес и развитието на общностти. Родена в Чили и отгледана и образована в САЩ, Мария живее в Холандия от 2001 г.

Гергана Куцева, Български фонд на жените ще бъде модератор за Многообразието работи.

Работният език на събитието е #английски. Събитието е безплатно, но изисква регистрация на https://forms.gle/r6woH2vsybHF3CaE7

Събитието е подрепено от Draftkings на SBTech Careers


In this talk series of Diversity Pays Off, we would like to use the example of the Covid-19 global crisis as a starting point to put once again focus on the underrepresentation of women at decision making tables and on the need of gender diversity policies.

The Covid-19 global crisis have made visible the fact that the world is unsustainable in so many aspects and made so distinctive the difference in the approaches of women leaders than this of the men leaders.

We witnessed amazing examples of women leadership. Germany, New Zealand, Taiwan, Iceland, Finland, Norway, and Denmark — countries with the lowest numbers of coronavirus cases and deaths, and the most robust responses to the virus. They all have female leaders. The approaches taken by them have so far avoided the rhetoric and form of a militarist response. Instead, they have put forward strategies based on communication that is transparent and mindful of their population. These leaders not only showed solidarity in their communications but also proved to be considerate and humane in their actions. The differences in leadership styles have been exposed. The pandemic has revealed the strengths of approaches that have been taken by mainly women leaders, as well as the shortcomings of responses taken by some men leaders. Approaches from women leaders have been effective and realistic, focusing on being upfront and considerate, without downplaying the reality of the crisis. At the same time, many male leaders have stuck to rhetoric rather than reality. For instance, in response to the pandemic caused by the global spread of coronavirus, the language of war and combat has been engaged by leaders and commentators. Many men leaders declared a war on the pandemic and spoke of heroism and sacrifice, as if a virus could be overcome through courage alone; we hear of being in a ‘fight’ or ‘battle’, medical personnel and carers forming the ‘frontline’ against an ‘invisible enemy’, etc. This approach has tended to incite both fear and uncertainty – leading to nothing but the hoarding of canned goods and toilet paper.

Today not one country in the entire world can say it has achieved equality among the genders. And only between 2019 and 2020, we’ve added 55 extra years to the timeline for closing the gender gap in economic equality. We are now an estimated 257 years away from achieving economic gender equity. Although, the data overwhelmingly support the conclusion that gender equity is the key to global success.

Speakers:

Anke den Ouden, General Manager CEE Multi-Country, Microsoft

Anke den Ouden is looking after all facets of the business across 24 countries in CEE and Central Asia. Now a leader of 200+ employees, Anke has a proven executive management record of accomplishment and over 20 years of experience driving sales growth and business transformation in the technology industry.
Prior Anke was Senior Director CDS in Russia, responsible for growing the consumer device sales organization in times of political and economic crisis and held a number of management roles at Microsoft covering different segments.
Anke is an executive sponsor to variety of important initiatives and strategic programs – supporting female’s equality in IT industry; sponsoring and developing new talents (CEE Microsoft ASPIRE program dedicated to graduate and post-graduate hires); building and nurturing culture of diversity and inclusion; promoting and coaching on remote leadership across boarders through technology; executive coaching and leadership agility for managers etc.

Maria Bobenrieth, Executive director of Women Win and COO at Win-Win Strategies

In her role as Executive Director, she oversees the global operations, programmes, partnerships, and the strategic development of Women Win from the Amsterdam headquarters. Through her position as Global Director of Community Investments at Nike in 2007, Maria provided start-up funding and personal support to Women Win, an organisation to become the global leader in girls’ and women’s empowerment through sport. She then served as the organization’s first Chair of the Board of Directors, stepping down in 2009 to join as Deputy Executive Director. Maria has a strong professional and personal background in international business and community development. Born in Chile and raised and educated in the US, Maria has lived in The Netherlands since 2001.

Gergana Kutseva, Български фонд за жените / Bulgarian Fund for Women, Deputy Director will moderate the webinar for the Diversity Pays Off initiative.

Participation is free but with requires registration on https://forms.gle/r6woH2vsybHF3CaE7

ENGLISH will be the working language of the event. Also, there will be sign language interpretation for the members of the Bulgarian Deaf community.

The event is organised with the sponsorship of Draftkings by SBTech Careers