Възрастовото многообразие на работното място (Обучителни материали на БАУХ)

Обучителните материали на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ) са разработени в рамките на проект по програма Еразъм+, изпълнен от организации от 5 страни. Те включват презентации с информация за основни теоретични допускания, релевантни към темата за управлението на възрастовото многообразие на работното място, както и практически упражнения – тестове, самооценъчни методики, групови задачи, казуси, базирани на реални работни ситуации, др.

В рамките на проекта е разработена и обучителна онлайн игра като интерактивен инструмент за оценка на усвоените знания и умения по темата.

Материалите са разпределени в 5 модула, обхващащи различни аспекти от управлението на възрастовото многообразие в работен контекст.

Всички материали са достъпни на сайта на проекта.